25 May 2014

สนช.ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเพิ่ม “ข้าวไทย” สู่การแข่งขัน

นายศุภชัย หล่อโลหการ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สนช.ได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ส่งเสริมนวัตกรรมข้าวไทยตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” และ “นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย” โดยมีกลุ่มเป้าหมายการส่งออกอยู่ที่ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อ และตื่นตัวในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกอุตสาหกรรม และยังรวมไปถึงการใช้พลังงานทดแทนจากชีวมวล คาดว่าสามารถเพิ่มมูลค่าให้ข้าวไทยจากการขายข้าวสารได้ประมาณ 100,000 ล้านบาท ข้าวจะมีมูลค่าเพิ่มเป็น 500,000 ล้านบาท

ผอ.สนช.กล่าวต่อว่า สนช.ยังได้ริเริ่มจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมข้าวไทย” เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงภาคการผลิต ภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด และภาคการเงินและการลงทุน ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการงานนวัตกรรมข้าวไทยแบบครบวงจร ซึ่งนับเป็นอีกก้าวของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตควบคู่ไปกับภาคเกษตรกรไทยที่ต้องได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนจากภาครัฐในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และการวิจัย เข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้ข้าวไทยซึ่งมีคุณภาพและคุณค่ามีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีไปทั่วโลก.

ที่มา: http://www.thairath.co.th

[top]